Stuffed toys

Sideshow prizes at the Festa di San Antonio

New York, NY, USA